0235332999
ពិនិត្យមើលម៉ោងដឹកជញ្ជូន
Morning 9:00 - 11:00
Afternoon 2:00 - 4:00
ចែកចាយដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ការបញ្ជាទិញ $20
ទីតាំងហាងទំនិញ
ទីតាំងហាងទំនិញ
NAP 26-May-15

សាខាទី១:      ផ្ទះលេខ៦៨៩​ ផ្លូវ១២៨ សង្កាត់ទឹកល្អក់ ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ។

NAP 26-May-15
សាខាទី២:      ផ្ទះលេខ១៣​ ផ្លូវ៣៦០ សង្កាត់បឹងកេងកង៣ ខណ្ឌចំការមន ក្រុងភ្នំពេញ ។
NAP 26-May-15
សាខាទី៣:      ផ្ទះលេខ៥៦​ ផ្លូវ២៣០ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ។
NAP 26-May-15
សាខាទី៤: ផ្ទះលេខ៧១ ផ្លូវ២០១១ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ ។
NAP 26-May-15

សាខាទី៦:      ផ្ទះលេខ១៥១​ ផ្លូវ៥៩២ សង្កាត់បឹងកក់២ ខណ្ឌទទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ ។

NAP 26-May-15
សាខាទី៧:      ផ្ទះលេខ៩២​ ផ្លូវ១១០ សង្កាត់ផ្សារចាស់ ខណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ។
NAP 30-Nov--1
ផ្ទះលេខ៩៤​ ផ្លូវ២៧១ សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ ។
NAP 30-Nov--1
សាខាទី១០:    ផ្ទះលេខ៨០សេ​ ផ្លូវណប្រឺត សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ក្រុងភ្នំពេញ ។